Jun kẹp – Sâu kẹp
Xà gồ
Cầu Thang
Sàn Thao Tác – Mâm Giàn Giáo
Kích Tăng
Cốp Pha Panel
Cây Chống Xiên
Cây Chống
Giàn Giáo Nêm
Giàn giáo khung