Xà gồ
Cầu Thang
Sàn Thao Tác – Mâm Giàn Giáo
Kích Tăng
Cây Chống Xiên
Cây Chống
Giàn Giáo Nêm
Giàn giáo khung